Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Yönetimi (Tezsiz)


Program Hakkında

Programın temel amacı üniversitemizin sosyal bilimler alanında gelişimine katkı sunacak ve sosyal bilimler alanında diğer bölümlere örnek olacak adımları atmaktır. Karabük ili sınırları içinde bulunan endüstriyel işletmelerin yönetim kademesinde ve mevzuata ilişkin konularda yürütülecek iş ve işlemleri için, alanlarında bilgi sahibi, nitelikli bireylere ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan aynı ihtiyaç ülke geneli için de geçerli olup, konusunda uzmanlaşmış özel sektör ve kamu sektörü yöneticilerine gereksinim vardır. Bu ihtiyacın karşılanması, sağlıklı gelişmiş ve sürdürülebilir kalkınmaya sahip şehirlerin var olması açısından önem taşımaktadır. Programımızın amaçlarından birisi de bu ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bunun yanında internet tabanlı eğitim modellerinin yaygınlaşması eğitim maliyetlerini düşürmek, sanal ortamların kullanımı yoluyla eğitimde verimliliği artırmak ve etkin ve yeterli sayıda programlar açabilmek için gerekli zemini hazırlamaktadır. Yetişkinlerin eğitim gereksinimlerindeki artışa paralel olarak yaşam boyu eğitim ve uzaktan eğitim programlarına yönelik ilgi artmaktadır. Bu bağlamda uzaktan eğitim programımızdaki temel amaçlar şu şekildedir:
 • Ülkemizde “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi” ve “Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi” lisans programlarını bitiren öğrencilerin alanlarında uzmanlaşma ve lisansüstü eğitim alma imkânlarını geliştirmek;
 • Sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim fırsatlarının geliştirilmesine katkı sunmak;
 • Karabük ve genel olarak ülkemiz için özel sektör ve kamu sektöründe alanında uzmanlaşmış yöneticiler yetiştirmek;
 • Program kapsamında yapılan bilimsel araştırmalar yoluyla kamu yönetimi alanında üniversitemizde ve diğer üniversitelerde yürütülen lisans programlarına katkı sağlamak;
 • Ülkemizde öğrenci ve akademisyen işbirliğiyle bilimsel üretkenliğin artırılmasına katkı sağlamak;
 • Bilimsel etiğe saygılı, üretmeye ve gelişmeye açık, ülkenin sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Kamu Yönetimi alanında lisansüstü eğitim programları insanların sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerini denetleyen ve düzenleyen devlet örgütlenmeleriyle ilgili teorik ve pratik bilgileri içermektedir. Bu bağlamda, yönetim, örgüt ve idare türleri, sosyoloji, yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları kamu yönetimi disiplinin ilgilendiği konular arasında bulunur. Uzaktan Eğitim programımızın kapsamında da siyasal sistemler, demokrasi teorileri, sosyal bilimlerde yöntem, Türkiye’de demokrasinin gelişimi, siyasal düşünceler tarihi, siyaset sosyolojisi, siyaset psikolojisi, kadın çalışmaları, toplumsal yapı ve ideoloji gibi Siyaset ve Sosyal Bilimler alanındaki konular; yönetim bilimi, yönetsel psikoloji, yönetim tarihi, yönetsel etik, yerel yönetimler, bürokrasi, karşılaştırmalı kamu yönetimi, personel sistemleri, örgüt teorisi, kamu politikası analizi gibi Yönetim Bilimleri alanındaki konular; anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargı, ceza hukuku, insan hakları hukuku, devletler özel hukuku, vergi hukuku gibi Hukuk Bilimleri alanındaki konular; çevre politikaları, konut politikaları, enerji sorunu, çevre etiği, göç, kent teorileri, imar hukuku, kent sosyolojisi gibi Kentleşme ve Çevre Sorunları alanındaki konular bulunmaktadır.Program internet tabanlı eğitim modellerinin kullanımıyla kamu yönetimi disiplininde eğitim almak isteyen adaylar için mesafeleri ve sınırlamaları en aza indiren önemli avantajlar sağlamaktadır. Program Karabük’ün bürokrasinin merkezi olan Ankara’ya yakınlığı dolayısıyla öğrencilerin hem Karabük’ün endüstriyel işletmelerinde hem de merkezi bürokraside öne çıkan kurumlarda çalışma ve kendini geliştirme fırsatlarına ulaşmalarına veya eğer çalışıyorlarsa kendilerine geliştirerek devam etmelerine ve uzaktan eğitim programı sayesinde yönetim alanında teorik altyapılarını geliştirmelerine katkı sunmaktadır. Program amaçları ve kapsamı bağlamında sosyal bilimlerde ve özel olarak kamu yönetimi alanında öğrencilere kariyer fırsatlarını çeşitlendirme ve kuramsal açıdan gelişme imkânı sunmaktadır.


Eğitim Veriliş Şekli ve Müfredat

Programımızda sınavlar bizzat yazılı sınav şeklinde olabileceği gibi ödev olarak da istenebilmektedir. Bunlar dışında ödev ve sınav birlikte de uygulanabilmektedir.Programımız kapsamında öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için en az on dersten ve dönem projesinden başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Ancak öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra en az bir yarıyıl dönem projesi dersine kayıt yaptırarak üçüncü dönem sonunda mezun olabilirler.

Programımızda zorunlu uygulama veya staj bulunmamaktadır.

Program kapsamındaki dersler şunlardır:

 • KMY701 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • KMY702 Türkiye’nin Yönetim Yapısı
 • KMY 703 Kamuda Stratejik Yönetim Uygulamaları
 • KMY709 Siyasi Tarih
 • KMY711 Siyaset Sosyolojisi
 • KMY712 Çevre Yönetimi ve Politikası
 • KMY715 Kentleşme Politikası
 • KMY728 Yerel Özerklik ve Yerel Yönetimler
 • KMY730 Türk Siyasi Hayatının Evrimi
 • KMY732 Demokrasi Teorileri


Genel Başvuru Koşulları

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakülteleri lisans mezunları ve Fen Edebiyat Fakültelerinin sözel bölümlerinden mezun olanlar uzaktan eğitim programına başvurabilmektedir.Başvurular 1-30 Haziran tarihleri arasında alınmaktadır.

Adayların ayrıca ALES’ten başvurulan puan türünde en az 55 puan alması gerekmektedir. Lisansüstü programlara ALES puanı ve adayların başvurdukları alanda girecekleri mülakat sonucu değerlendirilerek öğrenci alınmaktadır.

Başarı notu ALES puanının %70’i ve mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır. Başarı notu 100 üzerinden en az 65 puandır. Başarılı bulunanlar başarı durumlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde programa kabul edilirler.

Yüksek lisans programlarına standart başvuru koşulları şunlardır:

 • Lisans diplomasına sahip olmak,
 • ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. Ayrıca ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir.
Program için ortalama kontenjan 20 olmakla birlikte, öğrenim ücreti toplam 4500 TL’dir.


Mezuniyet

Program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.Tezsiz yüksek lisans programları öğrencilerinin; birinci ve ikinci yarıyıllarının her birinde en az 6 kredilik (2 ders) ders alması zorunludur. Ayrıca, bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik (6 ders) derse yazılabilir.

Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Ancak öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra en az bir yarıyıl dönem projesi dersine kayıt yaptırarak üçüncü dönem sonunda mezun olabilirler.

Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyıl sonunda proje savunma sınavına alınırlar. Bu programda, proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından belirlenen, enstitülerin lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanır. Proje savunma sınavına girecek öğrenci, hazırladığı ve danışmanınca kabul edilen dönem projesini enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak ilgili enstitüye bir nüsha teslim eder. Dönem projesinin jüri ve yedek üyelerine dağıtımı enstitü müdürlüğünün kontrolünde, danışman ve öğrencinin ortak sorumluluğunda yapılır. Proje savunma sınavı, danışman ve enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından asil ve yedek olarak oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir üniversiteden olmak üzere üç kişilik jüri önünde sözlü olarak yapılır. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, proje hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Projesi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da başarısız olan öğrenciye yeni proje konusu belirlenir ve gerekli hallerde enstitü anabilim dalı kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışmanı da değiştirilebilir. Yeni danışman gerekli görürse öğrenciye toplam yükün 1/3’ünü geçmeyecek şekilde ders(ler) aldırabilir. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunun tezli yüksek lisans programı için gerekli asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Projesi kabul edilen öğrenci proje savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde proje çalışmasının üç adet ciltli iki adet elektronik kopyasını ilgili enstitüye teslim eder. Dönem projesi şekil yönünden uygun bulunan tezsiz yüksek lisans öğrencisi tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Bir ay içinde projesini teslim etmeyen öğrenci, mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da projesini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz. Bir aylık ek süre bitiminden sonra, projesini teslim etmek isteyen öğrencinin mezuniyet işlemleri takip eden dönemde yapılır.

Mezuniyet sonrası öğrenciler tezsiz yüksek lisans diploması almaktadır.


İstihdam Olanakları

Uzaktan eğitim yüksek lisans programını tamamlayanlar kamu sektöründe idari görevlerde çalışabilmekte ve özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilmektedir. Ayrıca uzaktan eğitim yüksek lisan programından mezun olunmasının ardından kamu yönetimi alanında akademik kariyer yapma olanakları da artmaktadır.


Bölüm İletişim Bilgileri 

Adres: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Demir Çelik Kampüsü İlahiyat Fakülte Binası Kat:4 78050 KARABÜK
Telefon: 444 0 478 Dahili: 2755
Fax: +90 0370 418 76 81
Mail adresi: sbe@karabuk.edu.tr
Web Adresi: http://sbe.karabuk.edu.tr/kamu