Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme (tezsiz)


Programın amacı

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek İşletme Uzaktan Öğretim Programı, lisans eğitimlerini tamamlamış adayları işletmecilik ve yöneticilik alanındaki son gelişmelerle donatmak, bilgilerini yenilemek, işletmecilik konusunda daha derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek, işletme yönetiminde fonksiyonlar arası ilişkileri ve her işletmeyi bir bütün olarak görebilme ve sistematik olarak analiz ederek karar verme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Programın kapsam

İşletme Uzaktan Öğrenim Yüksek Lisans Programının hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen ve etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan riski ve değişimi yöneten liderler yetiştirmektedir. Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır. Tamamı 3 dönem olan yüksek lisans programında Pazarlama, Yönetim, Ticaret Hukuku ve Finansal Yönetim alanlarında uzmanlaşma olanağı sunulmaktadır. Program sonunda öğrenciler, tezsiz yüksek lisans diploması elde etmektedirler.

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.


Programın avantajları

Programın sonunda ve derslerin bitiminden sonra Karabük Ünivesitesi Lisansüstü Yönetmeliği çerçevesinde eğer öğrencinin şartları yeterliyse Tezli Yüksek Lisans programına kayıt olma şansı vardır.

Örgün eğitimin aynı mekanda bulunma zorunluğu olmadığı için öğrenciler internetin bulunduğu dünyanın her yerinden derslere katılma imkanı elde ederler.

Herhangi bir nedenle derslere canlı katılım sağlayamayan öğrencinin, sonradan ders kayıtlarını izleyebilme imkanı vardır.

İş hayatında yönetim, pazarlama, muhasebe, finans ve diğer işletmecilik alt dallarında yeni bilgilere sahip olunacaktır.


Eğitim veriliş şekli ve Müfredat

Eğitim uzaktan eğitim yoluyla verileceğinden, öğrencilerin internet bağlantısı ve derslere erişebileceği uygun bir erişim aracına ihtiyacı vardır.

Dersler önceden ilan edilmiş ders programına göre işlenecektir.

Müfredat ve dersler ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.
http://ubys.karabuk.edu.tr/bologna/index-tr.aspx

Vize sınavları uzaktan eğitim aracılığı ile internet üzerinden yapılmaktadır.

Final ve Bütünleme sınavları Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüzyüze eğitim şeklinde yapılmaktadır.

Programın staj zorunluluğu yoktur


Genel başvuru koşulları

Programa başvurmak için lisans mezunu olmak gerekir. Başvurular adayların diploma notu ortalamasına göre değerlendirilir. En yüksek diploma notu sıralmasına göre adaylar kontenjana göre kayıt yapmaya hak kazanır.
Başvuru tarihleri Üniversitemiz Akademik Takviminde veya Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesinde ilan edilir. Üniversitemiz akademik takvim için Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’nın sitesini takip edebilirsiniz.
http://oidb.karabuk.edu.tr/index.aspxOrtalama kontenjan 20’dirBaşvurular sbe.karabuk.edu.tr internet adresi üzerinden online yapılmaktadır.Öğrenim ücreti, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından her dönem ayrıca belirlenmektedir.


Mezuniyet

Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.


İstihdam olanakları

Mezunlar kamu veya özel sektörde işletmecilik alanında istindam edilme olanağı elde ederler.


Bölüm İletişim Bilgileri

Adres: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Demir Çelik Kampüsü İlahiyat Fakülte Binası Kat:4 78050 KARABÜK
Telefon: 444 0 478 Dahili: 2755
Fax: +90 0370 418 76 81
Mail adresi: sbe@karabuk.edu.tr
Web adresi: http://sbe.karabuk.edu.tr/isletme