Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz)

Program Hakkında


1-Programın amacı :

Programın amacı, bilgisayar bilimi ve mühendislik ilkeleri alanlarında öğrencilere yeterli altyapıyıkazandırarak bilgi sistemlerinin her alanında bilimsel çalışmalar üretebilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda problemleri gözlemleyerek tespit edebilen, probleme ait literatür taraması yaparak mevcut durum ve teknolojik gelişmeler ışığında çözüm önerilerinde bulunabilen, elde ettiği sonuç ve bulguları uygun bir şekilde rapor ederek savunabilen, toplumsal kaygı taşıyan, etik değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.


2-Programın Kapsamı:

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar mühendisliğinin tüm alt dallarında bilimsel çalışma yetisini sağlamak adına, teorik ve pratik yol arasında iyi bir denge sağlanmıştır. Program birçok konuyu kapsamı altında tutmaktadır ve bunlar şu başlıklarda özetlenebilir;
a. Mikrobilgisayar Tabanlı Sistem Tasarımı
b. Kontrol Sistemleri
c. Akıllı Sistemler
d. Görüntü İşleme ve Bilgisayar Görüşü
e. Düşük ve Yüksek Seviye Programlama Dilleri
f. Web Uygulamaları Geliştirme
g. Veritabanı ve Veri İşleme Teknikleri
h. İşletim Sistemleri
i. Bilgisayar Ağları


3-Programın Avantajları :

Bilgisayar mühendisliği, yalnızca genel amaçlı bilgisayarların değil, her türlü akıllı sistemlerin tasarlanması, gerçekleştirilmesi, incelenmesi ve iyileştirilmesi konuları ile ilgilenir. Donanım, yazılım, iletişim ve bunların arasındaki etkileşimleri inceler. Teoriler, ilkeler, temel bilimler ve matematiğe odaklı müfredatın da sağladığı kazanımlar ilemezunlarımız her türlü akıllı sistemin tasarım ve geliştirmesine ait projelerde rol alabilir.Bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, bilgisayarlar, iletişim sistemleri ve bilgisayar içeren cihazlar da dahil olmak üzere, sayısal donanım sistemleri üzerinde bilimsel çalışmalar yapma imkanına sahiptirler. Ayrıca, sayısal cihazlar üzerinde ya da aralarında kullanılan yazılımlara odaklanarak (kullanıcılar tarafından doğrudan kullanılan yazılımlar değil), yazılım geliştirme konularında da rol alırlar. Bilimsel çalışmalarını çeşitli alt ve üst seviye programlama dilleri kullanarakgerçekleştirirler. Özellikle günümüzün popüler konularından büyük veri ve bu verilerden çeşitli öğrenme yöntemleri ile anlam çıkartma konularında da çalışma imkanına sahiptirler.


Eğitim Veriliş Şekli ve Müfredat

1.Eğitimin uzaktan eğitim yoluyla nasıl verileceği:

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenciler derslerle ilgili dökümantasyon, ders videoları, senkron (eş zamanlı) ders bağlantıları gibi içeriğe Moodle tabanlı bir öğrenim yönetim sistemi üzerinden uzaktan ulaşırlar. Senkron dersler, proje dersler ve ara sınavlar ise Adobe Connect tabanlı bir platform üzerinde canlı olarak, öğretim elemanı-öğrenci etkileşimi içerisinde gerçekleşir. Final sınavları yüz yüze olarak, fakülte binasında gerçekleştirilmektedir.

2.Programa kayıtlı öğrenciler dönem projesi adı altındaki bir projeyi danışmanları gözetiminde hazırlayarak sözlü olarak sunarlar.

3.Ders İçerikleri, Haftalık Planlar, Puanlama ve Diğer Tüm Detaylar
Şu sıra ile ulaşınız:
Akademik Programlar > YL/Doktora > BilMüh > YL/Doktora > Öğretim Planı > Ders Kodları > Ders Tanımı/Haftalık Konular/Diğerleri


Genel Başvuru Koşulları


1.Kabul Edilen Alanlar:

Programa başvurmak isteyen öğrenciler şu alanlardan birisinden lisans mezuniyetine sahip olmalıdır: Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Mühendislik Bölümleri (Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, vb), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi: Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü (Gerek görülen durumlarda kabul edilen öğrencilere Bilimsel Hazırlık dersleri aldırılabilir.)
Bu alanlar her yarıyıl güncellenmekte olup en güncel liste, http://fbe.karabuk.edu.tr adresinde başvuru ilanı içerisinde belirtilmektedir.


2.Başvuru Tarihleri:

Her yıl güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere başvuru tarihleri http://fbe.karabuk.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.


3.Ortalama Kontenjan:

Programa her yarıyıl için ortalama 10 kontenjan ayrılmaktadır.


4.Standart başvuru koşulları:

a.Lisans Diplomasına sahip olmak,
b.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.
c.İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak,


5.Öğrenim ücreti:

Her yarıyıl başında http://oidb.karabuk.edu.tr adresinde ilan edilir.


Mezuniyet

1.Mezuniyet Şartları:
2.Mezuniyet sonrası alınacak seviye:
3.Üst Programlara Geçiş:


İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim ile elde ettikleri Yüksek Mühendis ünvanı ile özel sektör ve devlet kadrolarında seçkin pozisyonlarda istihdam imkanına, halen bir kurumda çalışmakta olan mezunlar ise kurum içi yükselme imkanınakavuşmaktadırlar. Program kapsamında edindikleri, problemlere akademik ve analitik yaklaşım yeteneği ve alışkanlığı sayesinde teknoloji üreten, araştırma geliştirme faaliyeti yürüten kuruluşlar için istihdamda tercih önceliği elde etmektedirler.


Bölüm İletişim Bilgileri

Adres: Karabük Üniversitesi, Demir-Çelik Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 78050 KARABÜK
Telefon:+90 370 4332021
Fax:+90 370 4333290
Mail Adresi:bilgisayar@karabuk.edu.tr
Web Adresi:http://muh.karabuk.edu.tr/bilgisayar/