Kalite

KBUZEM Uzaktan Eğitim Süreci Kalite Geliştirme ve Memnuniyet Araştırması

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda öğrenim gören 5 bin 72 öğrenciye Uzaktan Eğitim Süreci Kalite Geliştirme ve Memnuniyet Araştırması’na dair anket düzenlenmiştir.

Yapılan ankette öğrencilerin öğrenim düzeyi, sınıf düzeyi ve yerleşim yerine göre sorun yaşama durumu arasındaki ilişkilerine bakılmıştır. Ayrıca altyapı, sorun ve çözüm, platform tercihi, kanal ve takip şeklinde kategorilerde uzaktan eğitim ile ilgili sorular yer almıştır.

Bu bağlamda, öğrencilerin uzaktan eğitime geçiş süreci hakkındaki değerlendirmeleri rapor edilmiştir.

Kalite Politikamız


Eğitim öğretimin ihtiyaçlarına göre uzaktan eğitim teknolojilerinin üniversite programlarına uygun halde kullanıma sunmak,

Üniversite program çıktı ve hedefleri doğrultusunda uzaktan eğitim için yeni teknolojiler araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek,

Kullanılan ya da geliştirilen projelerde başta öğrenciler olmak üzere tüm iç ve dış paydaşların memnuniyetini sağlamak,

Tüm süreçlerin düzenli gözden geçirilmesi yöntemi ile sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmek,

Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, etkileşimli eğitim süreçleri geliştirmek amacıyla kalite odaklı yönetim sistemini,

esas almaktadır.

Eğitim Politikamız


Uluslararası bir üniversite olarak uzaktan eğitimde çok dilli eğitim ve rehberlik sunmak.

Uzaktan eğitim sürecinin bütüncül ve dinamik olmasından hareketle eş zamanlı ve çok boyutlu faaliyetlerle tüm paydaşlar arasında eşgüdümü sağlayarak çalışmaların verimliliğini artırmak.

Uzaktan eğitim teknolojilerini kamu, reel sektör işbirliği ile sürekli öğrenme felsefesi ile olarak topluma hizmet çalışmalarında aktif kullanmak.

Modern pedogojik yöntemlere uygun ve üniversitenin program eğitim çıktıları ve hedefleri ile reel sektörün gereksinimleriyle uyumlu olacak etkin uzaktan eğitim yöntemlerini uygulamak ve geliştirmek.

Hizmet sunulan iç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimlerin sürekliliği sağlanarak, analiz edilerek, planlı iyileştirme çalışmaları yapmak.

Uzaktan eğitimin verimini ve kalitesini artırmak için sürekli geri bildirimler, global teknik, akademik ve bilimsel gelişmeleri yakından takibi ve üniversite mensupları ile katılımcı AR-GE çalışmaları yürütmek.

Uzaktan eğitim sisteminde yüz yüze eğitimde olduğu gibi her öğrencinin ve disiplinin gerektirdiği özel koşulların farkında olarak derslerin işlenmesi ve ölçme değerlendirme sürecinde öğrenciye ve öğretim elemanlarına seçenekler sunma, tercih yapabilme hakkı ve nitelikli bir rehberlik hizmeti sunmak.

Uzaktan eğitim teknolojilerini öğrenci merkezli içerik yönetim sistemleri ile zenginleştirerek yüz yüze eğitimin etkileşimsel doğasını uzaktan eğitime taşıyabilmek.

Üniversitemizin program çıktı ve hedefleri doğrultusunda yeni uzaktan eğitim teknolojileri ve uygulamaları konusunda eğitim kadrosunun yetkinliğinin artırılması ve öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına katkı sağlayacak vizyoner çalışmalara öncülük etmek.

Hizmet verilen tüm alanlara bütüncül yaklaşımla personel yetkinliğinin geliştirilmesi ve kurum içinde tecrübe devamlılığını sağlayacak iş paylaşım metotlarını uygulamak.

Her insanın ayrı bir değer olduğu ve tüm çalışmaların insana hizmet bilinci yapılarak girişimci fikirlere fırsat sunan modern yönetişim metotlarını ve geleneksel motivasyon unsurlarını birlikte kullanan bir yönetim politikası ile sağduyunun, hoşgörünün, fedakarlığın ve insana sadece insan olduğu için değer vermenin davranış modeli olarak kabul edilmesi için çalışmak.